تولید محتوا

تولید محتوا

به خلق هرچیز قابل درک و انتشار برای انسان‌ها در راستای اهداف بازاریابی تولید محتوا می‌گویند.

این مساله می‌تواند از طریق نوشتن، طراحی، ضبط و ساخت هرچیزی که انسان‌ها می‌توانند درکش کنند منتقل شود. هدف نهایی تولید محتوا کسب درآمد به صورت مستقیم و غیرمستقیم، افزایش فروش، وفادارسازی مشتری و… است.