سرمایه‌گذاری و تجاری سازی

سرمایه‌گذاری و تجاری سازی

سرمایه‌گذاری بر روی استارتاپ‌ها به سه دسته تقسیم می‌شود.

روش اول: از طریق سرمایه گذاری مستقیم
در این روش ارزیابی تیم ها و شرکت ها توسط مرکز نوآوری محتوای دیجیتال نیتک انجام شده و پس از تایید، به سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری معرفی می‌شوند. با این شرایط هزینه‌های توانمندسازی به عهده سرمایه گزار خواهد بود.

روش دوم: از طریق معاونت سرمایه‌گذاری شرکت محتوایی
در این روش ارزیابی تیم ها و شرکت ها توسط مرکز نوآوری محتوای دیجیتال نیتک و سرمایه‌گذاری مستقیم توسط شرکت محتوایی انجام خواهد شد. در این حالت هزینه های توانمندسازی بر عهده ما خواهد بود.

روش سوم: از طریق صندوق زیرمجموعه شرکت محتوایی
در این روش ارزیابی تیم ها و شرکت ها توسط مرکز نوآوری محتوای دیجیتال نیتک و ایجاد صندوق سرمایه گذاری ذیل نیتک محتوایی انجام می‌شود. در این شرایط هزینه‌های توانمندسازی بر عهده ماست.