آموزش

آموزش

آموزش

مرکز نوآوری محتوای دیجیتال نیتک در نظر دارد در خصوص افزایش سطح و کیفیت تولیدات صاحبان کسب و کار و کارآفرینان دوره های آموزشی ذیل را برگزار نماید.

۱-دوره های تخصیص آموزش گرافیک، انیمیشن، گویندگی، دوبله، اجرا، نویسندگی و..

۲-بوتکمپ های تولید محتوا

۳-برگزاری کارگاه های توانمندسازی در حوزه های کسب و کار و دیجیتال مارکتینگ