شتاب دهنده مهارتی نیتک

شتاب دهنده ی مهارتی نیتک، با هدف ایفای نقش در تسهیلگری زنجیره ارزش اقتصاد دیجیتال کشور، ضمن ایجاد زنجیرهای هوشمند، بر آن است تا پس از آینده پژوهی اکوسیستم کسب و کار کشور، در تربیت نیروی کار ماهر و فعال در حوزه های شغلی مورد نیاز بازار کار کشور، ایفای نقش نماید چرخه‌ی استعدادیابی و استعداد سنجی + مربی گری آینده‌ی شغلی در بستر پلتفرم بتاتیک، مهارت افزایی هوشمند (مهارت های شغلی + مهارت های نرم) با رویکرد شخصی سازی شده در بستر پلتفرم ایران فراگیر و مدیریت عرضه و تقاضای پروژه های کاری در بستر پلتفرم کاربازار، در مسیر شتاب دهنده ی مهارتی اجرایی خواهد شد.

شتاب دهنده مهارتی نیتک

شتاب دهنده ی مهارتی نیتک، با هدف ایفای نقش در تسهیلگری زنجیره ارزش اقتصاد دیجیتال کشور، ضمن ایجاد زنجیرهای هوشمند، بر آن است تا پس از آینده پژوهی اکوسیستم کسب و کار کشور، در تربیت نیروی کار ماهر و فعال در حوزه های شغلی مورد نیاز بازار کار کشور، ایفای نقش نماید چرخه‌ی استعدادیابی و استعداد سنجی + مربی گری آینده‌ی شغلی در بستر پلتفرم بتاتیک، مهارت افزایی هوشمند (مهارت های شغلی + مهارت های نرم) با رویکرد شخصی سازی شده در بستر پلتفرم ایران فراگیر و مدیریت عرضه و تقاضای پروژه های کاری در بستر پلتفرم کاربازار، در مسیر شتاب دهنده ی مهارتی اجرایی خواهد شد.

استراتژی جامع اولین شتاب دهنده مهارتی کشور

شتابدهنده مهارتی
شتابدهنده مهارتی
شتابدهنده مهارتی

شتاب دهنده مهارتی چیست؟

معرفی بازوهای شتاب دهنده مهارتی نیتک

پلتفرم هوشمند استعدادیابی و هدایت شغلی

بتاتیک یک پلتفرم هوشمند استعدادیابی و هدایت شغلی است که وظیفه ارزیابی افراد و شناسایی شکاف مهارتی آن ها را بر عهده دارد تا بتواند راهکارهای مناسبی از جمله توسعه مهارتی و فردی، ورود به دوره های کاراموزی، دورکاری و فریلنسری و یا ورود به دنیای کسب و کارها را پیشنهاد دهد. رسالت بتاتیک این است که به افراد کمک کند تا مسیر شغلی مناسب خود را پیدا کرده و آن را بدست بیاورند.

سامانه هوشمند مهارت افزایی شخصی سازی شده، مبتنی بر پرونده مهارتی هر کاربر بوده و خود را بستری تسهیل گر برای توزیع و فروش دوره های آموزشی مهارت افزایی تولید شده  از طریق متخصصان هر حوزه، با رویکرد میکرولرنینگ و همچنین مهارت افزایی پروژه محور، در کنار آموزش از طریق حل تمرین می داند.

  •  برگزاری دوره های مهارتی برای کارجویان 
  • تولید دوره های اختصاصی مبتنی بر نیاز سازمان ها 
  • ایجاد پرونده مهارتی سازمانی برای نیروی انسانی سازمان ها و همکاری در تولید دوره های ضمن خدمت
  • ارائه مدارک معتبر داخلی و بین المللی 
  • تولید محتوای مهارت افزایی با حل تمرین

کاربازار پلتفرم خوداشتغالی و شبکه سازی کسب و کارها بر اساس متد طبقه بندی میزکار است. در این پلتفرم، برای رفع چالش های فریلنسرها، تیم ها، کسب و کارها و کارفرماها، رویکرد نوآورانه میز کار به عنوان راهکاری جامع جهت بهبود مدیریت پروژه های مهارت محور در نظر گرفته شده است. 

در این پلتفرم برای هر حوزه کاری، میزکاری مختص به خود در نظر گرفته می شود.