آکادمی نیتک، برگزار کننده دوره های فنی و تخصصی محتوای دیجیتال