خانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال نیتک از تمامی کسانی که به نحوی می توانند در رشد و شکوفایی این مرکز کمک کنند دعوت می کند تا بنا بر تخصص و یا توانایی خود، در یکی از فرم‌های زیر ثبت نام کنند.