بازدید رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات از خانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال نیتک

رییس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات : شهر مشهد هاب صادرات محتوا و خدمات ابری در کشور خواهد شد رییس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت شهر مشهد به هاب صادرات محتوا و خدمات ابری پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات تبدیل می شود. به گزارش روابط عمومی خانه خلاق و نواوری محتوای دیجیتال نیتک، دکتر …

بازدید رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات از خانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال نیتک ادامه »